Artikkelen problematiserer beskyttelse av fremtidige inntekter i relasjon til EMDs praksis om eiendomsvern etter EMK P1-1. Foranledningen er at problemstillingen har vært relevant for to nyere høyesterettssaker: HR-2017-2352-A (prostitusjons-saken) og HR-2018-1258-A (Gassled-saken). I prostitusjons-saken ble problematikken oversett, noe som har blitt kritisert. I Gassled-saken ble spørsmålet problematisert, men Høyesterett valgte å ikke konkludere. Slik begrunnelsen er formulert, bidrar den likevel til en betydelig tvil om EMK P1-1 er anvendelig på fremtidige inntekter. Forfatteren mener det er vanskelig å forene Høyesteretts argumentasjon i Gassled-saken med foreliggende konvensjonspraksis. Ettersom spørsmålet også kan bli aktuelt i mange andre saker, er det viktig å få større klarhet om problemstillingen. I artikkelen beskrives flere ulike scenarioer. Det pekes blant annet på at det finnes minst tre kategorier av fremtidige inntekter, som behandles noe ulikt av EMD.