Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 133-145)
av Stig Eidissen
Sammendrag

I sak HR-2017-2352-A avgjorde Høyesterett hvorvidt kortvarig tap av prostitusjonsinntekter har erstatningsrettslig vern. Et flertall på tre dommere kom til at slike inntekter ikke er vernet. Artikkelen foretar en gjennomgang og kritisk vurdering av flertallets argumentasjon. Den brede samfunnsmessige avveining bak flertallets konklusjon samsvarer dårlig med de avveininger som kommer til uttrykk i lovverket og i sentrale lovforarbeider. Prejudikatsverdien til avgjørelsen er ytterligere svekket av at den ikke tar stilling til hvorvidt vederlag for allerede utførte seksuelle tjenester kan inndrives ved domstolene. Dersom det senere legges til grunn at slike vederlag kan inndrives, må standpunktet om at kortvarig inntektstap ikke har erstatningsrettslig vern, sannsynligvis fravikes.

Høyesterettsdommer Einar Hanssen (1922–1946) og andre verdenskrig
– Bakgrunn, familie, plenumsforhandlingene i 1940 og rettsoppgjøret
(side 146-170)
av Gunnar Hanssen
Sammendrag

Utgangspunktet for artikkelen er et ønske om mer kunnskap om hva min farfar – Einar Hanssen – utrettet som dommer i Høyesterett i de vanskelige årene under og etter andre verdenskrig. Jeg ønsker å skissere hans medvirkning under plenumsforhandlingene i 1940 og hans standpunkter under rettsoppgjøret frem til han gikk av med pensjon i februar 1946. Innledningsvis kommer jeg inn på hans bakgrunn og familie, særlig at han mistet en sønn – min far – som ble dømt til døden og henrettet på grunn av motstandsarbeid. Videre kommer jeg inn på lovgrunnlag for rettsoppgjøret, fremsetter enkelte personlige tanker og påpeker behov for ytterligere utredning om et vanskelig kapittel i norsk rettshistorie. Det har vært viktig for meg å undersøke om dommer Hanssens standpunkter under rettsoppgjøret har vært påvirket av det tap han led.

Vitenskapelig publikasjon
(side 171-194)
av Stig H. Solheim
Sammendrag

Artikkelen problematiserer beskyttelse av fremtidige inntekter i relasjon til EMDs praksis om eiendomsvern etter EMK P1-1. Foranledningen er at problemstillingen har vært relevant for to nyere høyesterettssaker: HR-2017-2352-A (prostitusjons-saken) og HR-2018-1258-A (Gassled-saken). I prostitusjons-saken ble problematikken oversett, noe som har blitt kritisert. I Gassled-saken ble spørsmålet problematisert, men Høyesterett valgte å ikke konkludere. Slik begrunnelsen er formulert, bidrar den likevel til en betydelig tvil om EMK P1-1 er anvendelig på fremtidige inntekter. Forfatteren mener det er vanskelig å forene Høyesteretts argumentasjon i Gassled-saken med foreliggende konvensjonspraksis. Ettersom spørsmålet også kan bli aktuelt i mange andre saker, er det viktig å få større klarhet om problemstillingen. I artikkelen beskrives flere ulike scenarioer. Det pekes blant annet på at det finnes minst tre kategorier av fremtidige inntekter, som behandles noe ulikt av EMD.

3-2019, vol 58

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Postdoktor ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Sivilombudsmann dr. juris Aage Thor Falkanger

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Senioradvokat dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Sats: Bøk Oslo AS

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon