Reindriftsloven pålegger reineiere et objektivt ansvar for skade rein forårsaket av rein. Ansvaret har røtter tilbake til 1883 og omtales av Reindriftslovutvalget som strengt og meget omfattende. Også bufeholdere har et objektivt ansvar for skade deres dyr forårsaker. I praksis kan imidlertid bufeholderes og reindriftsutøveres ansvar på dette området arte seg nokså ulikt.

I 2007 fremmet Samerettsutvalget II forslag til endringer av reindriftsloven egnet til å utjevne disse forskjellene. Lovforslaget er ennå ikke framlagt for Stortinget. I en nylig avsagt høyesterettsdom om erstatning som følge av ulovlig beiting på innmark drøftes reineieres erstatningsansvar. Reindriftsparten anførte at regelverket er diskriminerende. Høyesterett slutter seg i stor grad til disse anførslene, samtidig som retten anvender skadeserstatningslovens regler om medvirkning på en slik måte at ulikhetene i lovverket i betydelig grad reduseres. På bakgrunn av en gjennomgang av gjeldende rett drøftes dommen og de rettslige grepene Høyesterett tar. Det påpekes at vår øverste domstol har gått langt i å ta stilling til spørsmålet lovgiver har latt ligge i over 10 år.