Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1-2)
av Giuditta Cordero-Moss
(side 3-16)
av Thor Falkanger
Sammendrag

At løsøre kan være eierløst, er ikke uvanlig. Men kan man i våre dagers gjennomregulerte samfunn stå overfor fast eiendom som må betegnes som eierløs? I artikkelen gjennomgås en rekke situasjoner der denne betegnelse kan tenkes å dukke opp.

Vitenskapelig publikasjon
(side 17-37)
av Cecilie Haukalid
Sammendrag

I henhold til EMK artikkel 6 nr. 1 må behandlingstiden i pasientskadeerstatningssaker være rimelig. Artikkelen redegjør for hvordan man avgjør om tidsbruken i en gitt sak oppfyller konvensjonskravet, herunder hvilken periode som skal tas i betraktning, og hvilke momenter som er relevante ved anvendelse av rimelighetsstandarden. Artikkelen problematiserer særlig behandlingstiden i forvaltningen, og den rundes av med forfatterens egne betraktninger om temaet.

(side 38-47)
av Ola Ø. Nisja & Thomas K. Svensen
Sammendrag

Det oppleves en klar trend mot mer institusjonell voldgift. Den internasjonale tilpasningen har kommet raskere enn den langvarige ad hoc-tradisjonen først kunne tilsi. Som et ledd i denne utviklingen har OCC utarbeidet nye regler for voldgift og mekling. I denne artikkelen går forfatterne gjennom de viktigste endringene og setter avveiningene som derigjennom er foretatt, inn i et bredere tvisteløsningsperspektiv.

Vitenskapelig publikasjon
(side 48-63)
av Øyvind Ravna
Sammendrag

Reindriftsloven pålegger reineiere et objektivt ansvar for skade rein forårsaket av rein. Ansvaret har røtter tilbake til 1883 og omtales av Reindriftslovutvalget som strengt og meget omfattende. Også bufeholdere har et objektivt ansvar for skade deres dyr forårsaker. I praksis kan imidlertid bufeholderes og reindriftsutøveres ansvar på dette området arte seg nokså ulikt.

I 2007 fremmet Samerettsutvalget II forslag til endringer av reindriftsloven egnet til å utjevne disse forskjellene. Lovforslaget er ennå ikke framlagt for Stortinget. I en nylig avsagt høyesterettsdom om erstatning som følge av ulovlig beiting på innmark drøftes reineieres erstatningsansvar. Reindriftsparten anførte at regelverket er diskriminerende. Høyesterett slutter seg i stor grad til disse anførslene, samtidig som retten anvender skadeserstatningslovens regler om medvirkning på en slik måte at ulikhetene i lovverket i betydelig grad reduseres. På bakgrunn av en gjennomgang av gjeldende rett drøftes dommen og de rettslige grepene Høyesterett tar. Det påpekes at vår øverste domstol har gått langt i å ta stilling til spørsmålet lovgiver har latt ligge i over 10 år.

1-2019, vol 58

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Postdoktor ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Sivilombudsmann dr. juris Aage Thor Falkanger

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Senioradvokat dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Sats: Laboremus Sandefjord ASISSN online: 1504-3061DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon