Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 583-584)
av Marius Emberland
Svalbardtraktaten i fiskevernsonen ved Svalbard
– Noen utviklingstrekk i Høyesteretts praksis
Vitenskapelig publikasjon
(side 585-603)
av Irene Dahl
Sammendrag

I 2020 er det hundre år siden Svalbardtraktaten ble vedtatt. Tematikken rundt utnyttelse av marine ressurser i Barentshavet gjør den stadig aktuell. Utenlandske aktører påberoper seg gjerne traktatens likebehandlingsprinsipp for sine krav. Artikkelen analyserer hvordan Høyesterett har forholdt seg til spørsmålet om traktatens anvendelse i fiskevernsonen, og hvordan retten har tolket innholdet i likebehandlingsprinsippet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 604-624)
av Christophe Hillion, Tarjei Bekkedal & Mads Andenæs
Sammendrag

EU og Storbritannia forhandler om en utmeldelsesavtale for å sikre en mest mulig ordnet britisk uttreden av EU. Et viktig formål er å sikre borgerne beskyttelse av rettigheter opptjent under medlemskapsperioden. Utmeldelsesavtalen er ikke en alminnelig tredjelandsavtale. Den blir inngått mellom EU og medlemsstaten Storbritannia og regulerer blant annet det indre marked. I artikkelen hevder vi at deler av utmeldelsesavtalen er EØS-relevant og må inkorporeres i EØS-avtalen på samme måte som annen EU-lovgivning. Dersom EØS-borgere ikke sikres samme materielle vern av opptjente rettigheter som EU-borgere i Storbritannia, eller like effektive håndhevingsmekanismer, vil det krenke EØS-prinsippene om homogenitet og ikke-diskriminering. EU-«pillaren» og EFTA-«pillaren» i EØS må samarbeide om å utforme en utmeldelsesordning som skal gjelde for hele EØS-området.

Vitenskapelig publikasjon
(side 625-645)
av Bjørn Løtveit
Sammendrag

Opplåning av pant forutsetter i utgangspunktet at seks vilkår er oppfylt. For det første må opplåningen knytte seg til et avtalepant. Utleggspant og legalpant kan ikke lånes opp. For det andre må det være ledig plass innenfor rammen av det fastsatte beløp for pantekravet. Det må for det tredje være grunnlag for opplåning i avtaleforholdet mellom pantsetter og panthaver. For det fjerde må eventuelle rettighetshavere på etterstående prioritet ha fått den prioriteten de er tilsagt. Opplåning er i utgangspunktet ikke aktuelt dersom etterstående rettighetshavere holdes tilbake på grunn av rettsvernsreglene. For det femte kan ikke foranstående panthaver ha forpliktet seg overfor en etterstående rettighetshaver til ikke å opplåne sitt engasjement, og for det sjette kan ikke pantsetter ha forpliktet seg overfor en etterstående rettighetshaver til ikke å låne opp det foranstående pantet. I noen unntakstilfeller kan foranstående panthaver ha rett til opplåning selv om ikke alle vilkårene er oppfylt. Dette forutsetter imidlertid at han ellers risikerer å lide tap.

10-2018, vol 57

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Postdoktor ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Sivilombudsmann dr. juris Aage Thor Falkanger

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Senioradvokat dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Sats: Laboremus Sandefjord ASISSN online: 1504-3061DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon