Artikkelen beskriver utviklingslinjer i den alminnelige norske rettskildelæren de siste tyve år, som en oppfølger til Hans Petter Gravers artikkel «Nyere utviklingslinjer i norsk rettsvitenskap» i tidsskriftet Lov og Rett i 1998. Fremstillingen tar utgangspunkt i det grepet Torstein Eckhoffs rettskildelære har hatt på omforent norsk forståelse av kildebruk, og peker på at denne tilnærmingen trenger revisjon og nyorientering. Søkelyset settes særlig på internasjonaliseringens betydning for den norske rettskildelæren. Fraværet av en samlet debatt i den akademiske delen av juristfellesskapet har gitt tilsvarende stort rom for Høyesteretts påvirkning av utviklingen. Forfatteren reflekterer kritisk over ulike sider ved dagens rettskildelære og antyder en retning for fremtiden.