I Finnmark styrer reindriftsforvaltningen en prosess for å redusere antallet reinsdyr til et nivå som norske myndigheter kan akseptere ut fra hensynet til en bærekraftig forvaltning av beitene. En slik sak ble pådømt av Høyesterett 21. desember 2017, HR-2017-2428-A, Staten v/Landbruks- og matdepartementet mot Jovsset Ante Iversen Sara, og tas her som utgangspunkt for en kritisk betraktning av måten reindriftsloven fungerer på. Artikkelen drøfter reindriftssiidaens rettslige og økologiske rolle. Siidaen er en institusjon som blir ansett for å inngå i vernet for samisk kultur og samfunnsliv under § 108 i Grunnloven, og bør anerkjennes som ansvarlig organ for forvaltning av reinbeiter i en forenklet reindriftslov.