Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 457-473)
av Marit Halvorsen
Sammendrag

Artikkelen omhandler lov om endring av juridisk kjønn (nr. 46 2016) og tar opp forskjellige juridiske problemstillinger den medfører eller kan medføre. Artikkelens hovedpoeng er at lovforarbeidene unngår å diskutere slike spørsmål, og at det kan skape vanskeligheter for dem som berøres av loven.

Vitenskapelig publikasjon
(side 474-492)
av Halvard Leirvik
Sammendrag

I utkastet til ny straffeprosesslov (NOU 2016: 24) er det føreslått at lyd- og biletopptak av forklaringar i tingretten som regel skal erstatta direkte forklaringar i lagmannsretten. Utkastet byggjer blant anna på korleis opptak blir brukt i svenske ankedomstolar. Artikkelen tar for seg skilnader mellom svensk og norsk straffeprosess, og er kritisk til det norske lovutkastet. Det er ikkje slik at ny teknikk alltid betrar kvaliteten og effektiviteten.

Hva utgjør det prosessuelle «kravet» i kontraktsrettslige tvister?
– noen tanker om Høyesteretts avgjørelse i sak HR-2018-1130-A
Vitenskapelig publikasjon
(side 493-503)
av Ørnulf Øyen
Sammendrag

Temaet for artikkelen er hva som utgjør samme «krav» prosessuelt sett i kontraktsrettslige tvister. Oppmerksomheten rettes mot hva som er en del av vederlagskravet, særlig i lys av Høyesteretts syn på dette spørsmålet i HR-2018-1130-A. Saken gjaldt avvisning i medhold av tvisteloven § 19-15 (3) om materiell rettskraft. Det drøftes hvilke slutninger som kan trekkes fra avgjørelsen. I tillegg drøftes det om Høyesteretts standpunkt i saken var (u)heldig, og om Høyesterett hadde en metodisk god tilnærming i sin analyse.

Replikk
(side 510-515)
av Robin Churchill, Jan Sundet & Geir Ulfstein

8-2018, vol 57

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Postdoktor ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Sivilombudsmann dr. juris Aage Thor Falkanger

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Senioradvokat dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Sats: Laboremus Sandefjord ASISSN online: 1504-3061DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon