Artikkelen drøfter ulike problemstillinger knyttet til panteloven § 6-4 (1) annet punktum om legalpant for boomkostninger ved tredjemannspant. Artikkelen inneholder videre en kritisk analyse av begrunnelsen for bestemmelsen og -reiser spørsmål ved om det er nødvendig eller hensiktsmessig å ha en slik bestemmelse.