Økende saksmengde og internasjonaliseringen av retten utfordrer domstolenes effektivitet og organisering. Høyesterett peker på at komplekse saker presser domstolens kapasitet og kan utfordre kvaliteten på dommene. Artikkelen diskuterer sammenhengen mellom sakskompleksitet og arbeidsmengde i Høyesterett. Økt arbeidsmengde per sak skyldes blant annet internasjonalisering av rettskildene og anker fra Borgarting lagmannsrett.