I Norge foretar psykiatere og psykologspesialister rettspsykiatriske observasjoner for retten. Tidligere studier har vist at strafferettsjurister foretrekker psykiatere i denne rollen. Men studiene har i liten grad undersøkt hvorfor juristene har denne preferansen. For å belyse dette gjennomførte vi intervjuer av ni strafferettsjurister om deres opplevelse av sakkyndige psykologer og psykiatere i straffesaker. Det var særlig fire emner som pekte seg ut: lite erfaringer med psykologer som rettspsykiatrisk sakkyndige, den viktige legekompetansen, den faglig selvsikre psykiateren og psykologen som nyttig tilleggsressurs. Juristene hadde ulike oppfatninger av nytteverdien til de to gruppene sakkyndige. Legekompetansen ble opplevd som viktig, og i mange tilfeller essensiell for å besvare det oppgitte mandatet. Psykiaterne ble ansett som mer erfarne, tydeligere og mer selvsikre. Psykologer ble sett på som en gruppe som kan gi nyttig tilleggskompetanse i en del tilfeller, særlig ved evneutredninger. Mye tyder likevel på at psykologer i økende grad er på vei inn i strafferettspsykiatrien, og flere jurister vil få kunnskap om deres kompetanse. Det er derfor mulig at utviklingen vil gå i retning av at det etterspørres spesifikk kompetanse fremfor hvilken profesjon som utfører den.