Svaret på spørsmålet er snøkrabben en «sedentær art» etter FNs havrettstraktat (UNCLOS), er «nei». De tolkingsmomentene som etter folkeretten skal tas i betraktning ved tolkingen av traktatbegrepet, tilsier at verken snøkrabben eller andre krabber var ment å skulle dekkes av ordlyden. De relevante forarbeidene viser at Norge var blant de statene som under traktatforberedelsene sørget for at krabber ble unntatt fra kategorien «sedentær art». Det betyr at snøkrabben, som nå etter lange vandringer østfra har gjort sitt inntog utenfor norskekysten, ikke er underlagt norsk jurisdiksjon for den del av kontinentalsokkelen som strekker seg utover 200 nautiske mil. Fiske av snøkrabben faller isteden inn under den generelle fiskerifriheten.