EUs nye personvernforordning innfører formålsangivelsen arkivformål i allmennhetens interesse som et nytt, legitimt sekundærformål for viderebehandling av personopplysninger utover det opprinnelige formålet med behandlingen. Forordningens fortalepunkt 158 oppstiller visse kriterier som bør være oppfylt for arkivbevarende institusjoner som påberoper seg dette formålet for behandling av personopplysninger. For Arkivverket og de kommunale arkivdepotene er det liten tvil om at disse kravene er oppfylt, men det kan være grunn til å se nærmere på om hjemlene for arkivbevaring i nasjonal rett er tilstrekkelige også for bevaring av privatarkiver ved andre arkivinstitusjoner, museer og biblioteker. Arkivformålet i den nye forordningen åpner også for et noe større arkivfaglig skjønn i spørsmålet om hva som kan bevares utover det opprinnelige formålet med behandlingen, sammenlignet med de kjørereglene som gjelder mellom arkivloven og den utgående personopplysningsloven som har vært gjeldende siden 2001.