Etter langvarige forhandlinger med EU sluttet Norge seg til EUs finanstilsynssystem i 2016. Deltakelse forutsetter overføring av myndighet til å fatte vedtak som er folkerettslig og internrettslig bindende for Norge. Myndigheten til å fatte rettslig bindende avgjørelser er for EØS-statenes vedkommende lagt til EFTAs overvåkingsorgan, ESA («to-pilar-løsning»). For all annen myndighetsutøvelse som ikke munner ut i rettslig bindende avgjørelser, har Norge lagt seg direkte under EUs finansmyndigheter («en-pilar-løsning»). Modellen kan danne presedens for senere tilslutning til andre EU-forvaltningsbyråer. Konstruksjonen balanserer to hensyn: suverenitet og homogenitet. Artikkelen presenterer modellen for tilslutning, problematiserer om Grunnloven egentlig krever en slik konstruksjon, og setter under debatt om tilslutningsmodellen faktisk bidrar til å realisere de hensyn Grunnlovens skranker er ment å hegne om.