Klimarettssaken har for alvor satt forholdet mellom jus og politikk på dagsordenen. Regjeringsadvokaten bidro sterkt til dette ved å advare mot «amerikanisering» av norske domstoler. Denne artikkelen ser nærmere på to aspekter ved debatten om domstolenes politiske rolle i klimarettssaken: bruk av domstolene som et middel for å oppnå oppmerksomhet om klimapolitikken og forsøk på å få domstolene til å ta stilling til temaer som heller bør håndteres gjennom politiske prosesser. Debatten så langt har foregått på et overordnet nivå der statsrett og forholdet mellom Grunnloven § 112 og oljepolitikken har stått i sentrum. I denne artikkelen drøftes temaet fra et miljørettslig perspektiv.