Norge står i en språklig brytningstid der innflytelsen fra engelsk slår inn overalt i samfunnet. Dette får også betydning for rettsspråket. I Norge anvendes en rekke rettskilder skrevet på engelsk. Det gjelder blant annet rettsregler, avgjørelser og juridisk teori. Domstollovens regler om rettsspråket er over 100 år gamle og modne for revisjon. Kravene til tolking og oversettelse bør presiseres. Det bør utredes om engelsk skal gis en særstilling blant fremmedspråkene. Hovedregelen er at staten bærer kostnadene til tolking og oversettelse for private parter i sivile tvister. Det bør muligens innføres en mer restriktiv regel.