Det har vært lite åpenhet rundt prosess og materielt grunnlag for sikkerhetstjenestens arbeid. Offentlig debatt har fortrinnsvis foregått som bakgrunn for og i kjølvannet av Lund-kommisjonens arbeid siste halvdel av 1990-tallet samt gjennom medias kommentarer til enkeltsaker. Denne artikkelen søker å bidra til en videre rettspolitisk debatt om enkeltindividets rettsstilling knyttet til personkontrollundersøkelser ved sikkerhetsklarering av personell. Artikkelen peker på at det ikke foreligger tilstrekkelige mekanismer for å kontrollere og etterprøve inngrep i enkeltindividers private sfære.