Artikkelen tar opp en prosessuell felle i tvisteloven som kan bli aktualisert i internasjonale sivilrettslige tvister. Innstilling av en sak i forliksrådet kan som ytterste konsekvens resultere i at en norsk part må gjennomføre rettsprosesser i utlandet, selv om søksmål ble tatt ut i Norge først. Problemstillingen har så langt blitt aktualisert i to norske saker, som vil bli gjennomgått i artikkelen. Formålet med artikkelen er å identifisere bakgrunnen for denne litispendensvirkning og å kommentere domstolenes tilnærming til problematikken.  Artikkelen foreslår også endringer av gjeldende rett som kan forhindre en forringelse av norske parters rettsstilling i internasjonale sivilrettslige tvister.