Ytringer kan i dag publiseres på mange ulike teknologiske plattformer. Problemstillingen i artikkelen er hvordan valg av teknologisk plattform påvirker vurderinger av om ytringer er lovlige eller ulovlige etter norsk rett. Artikkelen tar først for seg betydningen av teknologivalg etter Grunnloven og EMK. Deretter drøftes hvilken betydning teknologivalg har i den delen av alminnelig, norsk lovgivning som regulerer når grensene for lovlige ytringer er overskredet. Konklusjonen i artikkelen er at lovbestemmelsene om grensene for lovlige ytringer som hovedregel ikke oppstiller bruk av en bestemt type teknologi som et vilkår for å anse grensene for lovlige ytringer overtrådt. Under disse bestemmelsene kan imidlertid teknologivalg inngå som et moment i de konkrete avveiningene som må foretas. Vi har også fortsatt noen eksempler på at bruk av en bestemt teknologi oppstilles som vilkår i lovteksten, men det pågår diskusjoner om disse skal få en teknologinøytral ordlyd.