Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 505-506)
av Karin M. Bruzelius
Vitenskapelig publikasjon
(side 507-526)
av Solfrid Brænd Haaskjold
Sammendrag

Reglene om kontraktsbinding bør gjenspeile bransjeutvikling og praksis. En dynamisk rettstilstand er derfor både nødvendig og ønskelig. Men når retts-utviklingen fører med seg usikkerhet knyttet til når kontrakten sluttes, kan dette ha en negativ virkning for partenes forutsigbarhet og tillit til hverandre. Artikkelen søker å klargjøre tidspunktet for når en kontrakt er inngått mellom private parter, der partene ikke har avklart bindingsreglene i forkant. Vi vil se at det er argumenter som både taler for og mot krav om skriftlighet og form.

   På generelt grunnlag kan det ikke oppstilles formkrav til hvordan kontrakter sluttes. Avtalefrihetens formelle side regnes som et grunnprinsipp i norsk rett, og det kreves særskilte holdepunkter for å fravike dette prinsippet. Domstolene stiller likevel strengere krav til bevis når en part bygger rett på en muntlig avtale i større kontraktsforhold. Indirekte kan det derfor anses å gjelde et krav om form. Artikkelen vil vise at behovet for at partene avklarer kontraheringsreglene i forkant, er større nå enn tidligere.

Vitenskapelig publikasjon
(side 526-547)
av Ove A. Vanebo
Sammendrag

Utlendingsloven § 28 fjerde ledd gir adgang til å gjøre unntak fra flyktning-status i tilfeller der asylsøkeren selv har fremkalt beskyttelsesbehovet og det fremstår som mest sannsynlig at det hovedsakelige formålet med handlingene har vært å oppnå oppholdstillatelse. Artikkelen går inn på forståelsen av bestemmelsen, hvordan vurderingen må foregå i praksis, og hvordan domstolene forholder seg til den konkrete anvendelsen av bestemmelsen. Unntaks-bestemmelsens forhold til folkeretten vil også bli berørt.

(side 546-567)
av Gjermund Aasbrenn
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over noen snubletråder ved sakskostnadsavgjørelser i sivile saker. Perspektivet er dommerens, men fremstillingen er relevant også for advokater som opptrer for retten i sivile saker.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon