Forfatteren drøfter de rettslige prinsippene for fastsettelse av noen av de mest sentrale beregningsforutsetningene ved erstatning for tapt ervervsevne, herunder prinsippene for fastsettelse av kapitaliseringsrente og hvorvidt og i tilfelle hvordan det skal tas hensyn til inflasjon, lønnsvekst og skatt. Forfatteren argumenterer mot bruk av en domstolsbestemt generell kapitaliseringsrente og et fast prosentpåslag for skatteulempe og for individuell fastsettelse av erstatningsbeløp på grunnlag av det grunnleggende prinsipp om at skadelidte skal stilles i samme stilling som om skaden ikke var skjedd, herunder ved å kompensere for skatteulempe ved å anvende en kapitaliseringsrente etter skatt.