Erstatningsoppgjøret ved ekspropriasjon bygger i utgangspunktet på et samtidighetsprinsipp. Grunneieren trenger ikke gi fra seg eiendommen før han har fått oppgjør. Et unntak fra dette er forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25. I naturfredningssaker vil eiendommen normalt bli vernet før grunneieren får utbetalt erstatning. Dersom erstatningsutbetalingen helt eller delvis finner sted etter tiltredelses- eller fredningstidspunktet, har grunneier etter vederlagslova § 10 krav på erstatning for sitt avsavnstap. Forfatterne tar for seg vilkårene for tilkjennelse av avsavnstap i ekspropriasjons- og naturfredningssaker og hvordan avsavnstapet skal utmåles. Forfatterne drøfter også sammenhengen mellom kapitaliseringsrente og avsavnsrente og om en generell avsavnsrente bør reguleres i lov eller forskrift.