Høyesterett har etablert et eget ansvarsgrunnlag for krav om erstatning for den positive kontraktsinteresse etter en anbudskonkurranse. Ansvarsgrunnlag betinger at oppdragsgiver har begått en vesentlig feil, jf. Rt. 2001 s. 1062 (Nucleus). I enkelte nyere avgjørelser fra underrettene har man lagt til grunn at der feilen består i at den offentlige oppdragsgiver har grepet feil i en avvisningsvurdering, må utgangspunktet være at dette i seg selv utgjør en vesentlig og ansvarsbetingende feil. Artikkelen drøfter om det er grunnlag for å oppstille et slikt utgangspunkt for feil ved avvisningsvurderinger.