I artikkelen drøftes det hvorvidt reguleringen av skattemyndighetenes adgang til å iverksette kontroll er i samsvar med de formelle og materielle krav til hjemmelsgrunnlag for inngripende myndighetshandlinger som oppstilles i Grunn-loven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.