Arbeidslivet reguleres i et samspill mellom lov og tariffavtale. Artikkelen belyser samspillet ved å behandle hvordan ulike former for rettsutvikling påvirker gjeldende tariffavtaler, og hvordan tariffpartene kan stilles til ansvar. Drøftelsen omfatter rettsutvikling gjennom tariffregulering og rettsutvikling ved ny lovgivning eller endret lovforståelse. Formene for rettsutvikling diskuteres i lys av vernet om organisasjonsfriheten og prinsipper om kollektiv autonomi, med et særlig fokus på ILO-konvensjon nr. 87 og 98 med tilhørende praksis.