Ordningen med skikkethetsvurderinger i høyere utdanning begrenser den grunnleggende rett til utdanning som er nedfelt i Grunnloven § 109, ved at studenter som vurderes som ikke skikket for en bestemt utdannelse som lærer eller innenfor helsevesenet, kan utestenges fra studiet. Artikkelen påviser flere problemstillinger ved ordningen, og konstaterer at det er betimelig at ordningen underlegges en gjennomgripende evaluering hvor berørte studenters rettsvern tas i betraktning. Tanker om regelendringer omtales til slutt.