Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 589-590)
av Karin M. Bruzelius
(side 591-593)
av Dag Michalsen
Vitenskapelig publikasjon
(side 593-614)
av Markus Hoel Lie
Sammendrag

Temaet for artikkelen er erstatningsansvaret i skjæringsfeltet mellom kontrakt og delikt. Problemstillingen har fått fornyet aktualitet etter at Høyesteretts flertall i Rt. 2015 s. 276 kom til at det foretak som overfor de kommunale bygningsmyndighetene hadde påtatt seg rollen som ansvarlig kontrollerende og ansvarlig utførende, var erstatningsansvarlig i henhold til skadeserstatningsloven §2-1 som følge av at foretaket ikke skjøttet ansvaret slik plan- og bygningsloven forutsetter. Artikkelen analyserer dommen, og det stilles spørsmål om det var riktig av Høyesterett å anvende deliktsansvaret i det aktuelle tilfellet. Spørsmålet stilles i lys av at saksøkers krav langt på vei fremsto som et klassisk kontraktsrettslig misligholdskrav. Siktemålet med fremstillingen er å fremheve utfordringer som følger av regelen som oppstilles i dommen, samt å peke på en del argumenter som Høyesterett med fordel kunne viet større oppmerksomhet.

(side 615-623)
av Stein Owe
Sammendrag

I aksjeloven § 8-3 (3) åpnes det for at utbetalingsdagen for vedtatt aksjeutbytte kan settes til inntil seks måneder etter utbyttebeslutningen. Spørsmålet som drøftes i denne artikkelen, er om styret kan ha kompetanse til å fastsette slikt utsatt forfall, eller om dette er en eksklusiv kompetanse for generalforsamlingen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 624-639)
av Karen Eg Taraldrud
Sammendrag

Ordningen med skikkethetsvurderinger i høyere utdanning begrenser den grunnleggende rett til utdanning som er nedfelt i Grunnloven § 109, ved at studenter som vurderes som ikke skikket for en bestemt utdannelse som lærer eller innenfor helsevesenet, kan utestenges fra studiet. Artikkelen påviser flere problemstillinger ved ordningen, og konstaterer at det er betimelig at ordningen underlegges en gjennomgripende evaluering hvor berørte studenters rettsvern tas i betraktning. Tanker om regelendringer omtales til slutt.

(side 640-645)
av Stefán Már Stefánsson
Sammendrag

Artiklen omhandler EFTA-domstolens rådgivende udtalelse i sag E-17/15. Henvisning til EFTA-domstolen opstod i sagsøgers anmodning til myndighederne om tilladelse til import af en vis mængde frisk kød. Ifølge islandsk lov er kødimport betinget av krav om fremskaffelse af tilladelse og nedfrysning en bestemt tid. Sagsøgers anmodning blev ikke efterkommet. Grunden til Islands holdning i sagen, og de gældende islandske regler generelt, er de særlige forhold for de islandske husdyrbestande, på grund af langvarig isolation og følsomhed for epidemier. Fremover er der hensyn til folkesundheden i almindelighed, som kunne lide skade ved import af frisk kød. Striden mellem parterne var herefter om de islandske regler strider mod EØS-aftalen.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon