Artikkelen analyserer alle dommene fra Lovdata der psykisk utviklingshemming og straffeloven § 56 c er nevnt. I perioden 2002–2014 er det registrert 84 slike saker. Hensikten med gjennomgangen har vært å finne hva slags saker som forekommer hyppigst, hvordan retten behandler dem, og hvorvidt lovparagrafen har noen betydning hva straffeutmåling angår.