Ikrafttredelsen av den nye straffeloven 1. oktober 2015 reiser noen prosessuelle spørsmål som lovgiveren neppe har vært oppmerksom på. Særlig gjelder dette i saker der domstolene etter lovvalgsreglene skal anvende straffebestemmelsene i den gamle straffeloven, men straffeprosessloven slik den gjelder på avgjørelsestidspunktet. I artikkelen drøfter forfatteren spørsmål som oppstår for lagmannsrettene ved ankeprøvingen og avgjørelsen av hvordan retten skal være sammensatt ved ankeforhandlingen. Forfatteren kritiserer Høyesteretts kjennelse 28. april 2016 og mener domstolen her går for langt i å opptre som lovgiver.