I 2015 fremla regjeringen et utkast til norsk modellavtale for bilaterale investeringstraktater med voldgiftsklausul. Et viktig siktemål bak arbeidet med modellavtalen er at Norges løsning også skal kunne danne basis for felles EFTA-posisjoner. Senere har EU-kommisjonen signalisert at den vil forkaste voldgift som tvisteløsningsmekanisme i bilaterale handelsavtaler sluttet av EU. Artikkelen viser hvorfor voldgift er lite egnet som tvisteløsningsmekanisme i avanserte bilaterale handelsavtaler. En slik ordning vil stå i et spenningsforhold til Grunnloven § 75 og § 121 om Stortingets lovgivende og grunnlovgivende myndighet, Grunnloven § 92 om vernet av menneskerettighetene og verdiparagrafen i Grunnloven § 2.