Temaet for artikkelen er om norske domstoler skal innrømme lovgiver samme skjønnsmargin som EMD innrømmer statene. Forfatteren belyser i grove trekk hvilke føringer EMD gir for den nasjonale domstolsprøvingen. Videre analyseres menneskerettsloven og høyesterettspraksis, for å vise hvilket standpunkt lovgiver og Høyesterett har tatt når det gjelder nasjonal «bruk» av skjønnsmarginen. Deretter argumenterer forfatteren for at EMDs skjønnsmargindoktrine ikke uten videre bør være avgjørende for norske domstolers prøvingsintensitet.