Utstedere av finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på et regulert marked, er underlagt en plikt til å offentliggjøre innsideinformasjon uoppfordret og umiddelbart. Denne artikkelen omhandler Markedsmisbruksforordningens nye bestemmelser om utsteders adgang til å utsette slik offentliggjøring av innsideinformasjon. Forordningen skal gjelde fra og med sommeren 2016. Ettersom medlemslandene praktiserer den løpende informasjonsplikten forskjellig, vil forordningens bestemmelser om utsatt offentliggjøring få ulike konsekvenser for rettstilstanden i ulike EU-land.