Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1-2)
av Giuditta Cordero-Moss
(side 3-11)
av Tallag Andersen
Sammendrag

Artikkelen gir et kritisk blikk på Høyesteretts praksis vedrørende erstatning for stengning av planoverganger. Forfatteren stiller spørsmålstegn ved at Høyesterett konstaterer at slike inngrep er ekspropriasjon, og dermed nyter vern etter Grunnloven § 105, men at det likevel gjelder en tålegrense. Forfatteren er herunder spesielt kritisk til at dette begrunnes med henvisning til rettspraksis om erstatning for omlegging av avkjørsel til offentlig vei samt praksis rundt grannelova § 2. Forfatteren stiller seg videre spørrende til Høyesteretts behandling av forholdet til Kløftadommen (Rt. 1976 s. 1) og til EMK.

(side 12-48)
av Knut Bergo
Sammendrag

Den nye finansforetaksloven viderefører norske reguleringstradisjoner i en ny tid for finansnæringen. Denne artikkelen gir en introduksjon til loven og diskuterer enkelte mer overordnede problemstillinger knyttet til reguleringsbehov og EØS-tilpasning.

Vitenskapelig publikasjon
(side 49-64)
av Anne Robberstad
Sammendrag

Forfatteren hevder at dommere i Høyesterett har utviklet et forhold til rettskildene som er i strid med vanlig juridisk metode. Overfladiske henvisninger til Grunnloven erstatter drøftelser ut fra lovene og ut fra Grunnloven selv. Også andre avvik fra vanlig metode påpekes. Påstandene belyses ved et knippe eksempler fra prosessretten som omhandler adgangen til partshjelp, begrunnelse av ankenektelse, bevisavskjæring, adgangen til fastsettelsesdom og sivil ankerett. Rt. 2014 s. 1105 (Acta) og prosessuelle sider ved Rt. 2015 s. 93 (Maria) behandles mest inngående.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon