Artikkelen bygger på prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d. avholdt den 6.mai 2015 ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Oppgitt emne var formulert som: «I hvilken grad kan tvistelovens regler for bevistilgang tjene som mønster eller inspirasjon for en ny straffeprosesslov bedre tilpasset vår tids krav om effektiv saksavvikling og rasjonell bruk av moderne informasjonsteknologi?» Straffeprosesslovutvalgets mandat legger opp til at tvistelovens regler kan være til inspirasjon for utarbeidelse av ny straffeprosesslov, og artikkelen dreier seg om hvorvidt bevistilgangsreglene kan være en kilde i så måte.