Investor-stat tvisteløsning er en etablert voldgiftsmekanisme forankret i flere tusen bilaterale investeringstraktater, som i det siste har skapt diskusjon både internasjonalt og i Norge – internasjonalt særlig i forbindelse med de pågående TTIP-forhandlingene mellom EU og USA, og i Norge særlig i forbindelse med et utkast til en ny modellavtale for bilaterale investeringstraktater fremlagt av regjeringen. Norge har ikke inngått bilaterale investeringstraktater siden 1995. I artikkelen drøftes bakgrunnen for og de tradisjonelle formål og hensyn knyttet til denne mekanismen, samt de mulige prinsipielle og konstitusjonelle betenkelighetene den reiser i et norsk internrettslig perspektiv.