Forverringskriteriet i psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nummer 3 bokstav a er et alternativt tilleggsvilkår for vedtak om tvungent psykisk helsevern. Forverringskriteriet åpner for bruk av tvungent psykisk helsevern overfor pasienter som er optimalt eller tilnærmet optimalt behandlet, men hvor det er fare for at pasientens tilstand skal bli «vesentlig forverret» i «meget nær framtid» dersom vedkommende utskrives. Forverringskriteriet utgjør dermed et sterkt inngrep i pasientenes personlige integritet og selvbestemmelsesrett. Lovgiver har i forarbeidene gitt uttrykk for at vilkårene i forverringskriteriet skal være strenge. I denne artikkelen gjennomgås rettspraksis med det formål å vurdere om domstolene anvender vilkårene i forverringskriteriet like strengt som lovgiver har forutsatt.