Artikkelen redegjør for beviskravet for tilregnelighet etter gjeldende rett. Videre vurderes det hvor strengt beviskravet bør være. Det argumenteres for at Tilregnelighetsutvalgets forslag i NOU 2014: 10 om at kravet om bevis utover enhver rimelig tvil også bør gjelde ved vurderingen av om den tiltalte var tilregnelig, er basert på sviktende premisser og argumentasjon. Artikkelen redegjør også for beviskravets funksjon og hvordan vi kan gi en rasjonell, verdibasert begrunnelse for beviskravets styrke. På bakgrunn av dette argumenterer forfatteren for at de beste grunner taler for å legge til grunn et krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt.