Artikkelen tar for seg rettens rolle som kontrollorgan og hvordan vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern blir anvendt. Vurderingsgrunnlaget er et utvalg av dommer fra lagmannsretten avsagt etter at lov 2. juli 1999 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern trådte i kraft. Gjennomgangen viser at retten gjør en grundig jobb, men at de prosessuelle og personelle vilkårene kun i varierende grad blir vurdert. Videre viser utvalget at lagmannsrettene, imotsetning til Høyesterett, i kun et fåtall av dommene anvender eksterne sakkyndige. Sett i sammenheng med risikoen for at leger sosialiseres inn i ulike kulturer, kan dette få betydning for resultatet.