Artikkelen retter et kritisk blikk mot resultatet etter at likestillingsloven 1978 er blitt erstattet av likestillingsloven 2013. I likestillingsloven 2013 er det foretatt en rekke endringer sammenlignet med 1978-loven. Siktemålet har vært å oppnå forenkling og harmonisering mellom de fire lovene på diskrimineringsfeltet. Artikkelen løfter frem spenningen mellom forenkling og ivaretakelse av særegenhet for det enkelte diskrimineringsgrunnlag. Spenningen blir konkretisert gjennom en nærmere analyse av hvordan likestillingslovens kjernebestemmelse – selve forbudet mot kjønnsdiskriminering – har utviklet seg fra den første likestillingsloven ble vedtatt i 1978, og frem til i dag. Innføring av vag lovtekst og etablering av en situasjon der sentral informasjon om diskrimineringsvernets innhold fremkommer gjennom forarbeider, anses som problematisk. Det konkluderes med at forenklingsjussen fører til fare for et i praksis svekket diskrimineringsvern for de personer likestillingsloven er ment å beskytte, fordi rettsreglenes reelle innhold blir vanskelig tilgjengelig og utydelig.