I artikkelen gis det en oversikt over de alminnelige prinsippene som gjelder for styremedlemmers taushetsplikt og deres adgang til å gi fortrolig selskapsinformasjon til andre. Artikkelen behandler særlig styremedlemmenes deling av fortrolig selskapsinformasjon med selskapets aksjeeiere, herunder utveksling av informasjon i uformell kontakt med store eller dominerende aksjeeiere. De alminnelige reglene og prinsippene gjelder også i selskaper der staten er en stor eller dominerende aksjeeier, men her kan det likevel oppstå særlige problemstillinger, som tas opp i artikkelen. Dette gjelder både overfor departementet som forvalter av statens aksjer og overfor Stortinget i dets kontroll med statsrådens forvaltning av statens aksjeinnehav. I denne sammenheng kan det også oppstå spørsmål om adgangen for ansatte i departementet til å gi taushetsbelagt informasjon videre til Stortinget.