Gjennomføringen av EØS-avtalen i norsk rett innebærer ikke bare at lov- og forskriftsbestemmelser kan foreligge i 26 likestilte språkversjoner, men også at bestemmelser som gjelder som norsk lov eller forskrift, ikke foreligger i offisiell norsk versjon. Rettskildematerialet knyttet til slike bestemmelser, og til bestemmelser som danner foranledningen til bestemmelser utformet av norske myndigheter, vil også foreligge i et mangfold av språkversjoner. Dette reiser en rekke spørsmål av så vel prinsipiell som praktisk betydning. Disse spørsmålene er aktuelle også for andre av Norges folkerettslige avtaler, men EØS-avtalen er særlig egnet som inntak til en diskusjon av dem.