Subsidiaritetsprinsippet betyr at norske domstoler må anvende EMDs rettspraksis hvor den gir avklaring. Hvor dette ikke er tilfellet, må tolking og anvendelse av EMK bygge på de samme prinsipper som i EMD, slik Høyesterett gjør det. I denne artikkelen drøfter forfatterne Høyesteretts anvendelse av EMDs metode og prinsipper i saker der EMD ikke har tatt stilling til rettsspørsmålet. Artikkelen viser at rollefordelingen mellom EMD og Høyesterett fungerer godt. Den utvidede rollen som Grunnloven og grunnleggende rettsprinsipper spiller i Høyesteretts praksis, skaper spillerom for at norske domstoler følger med og bidrar til den europeiske rettsutviklingen. Grunnlovsreformen i 2014 gir grunnlaget for å fortsette denne utviklingen av en norsk konstitusjonalisme.