Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 195-196)
av Jens Edvin A. Skoghøy
Vitenskapelig publikasjon
(side 197-205)
av Grethe Gilstad
Sammendrag

Over sju tusen barn fikk i 2012 status som siktet. I 2011 ble over fem tusen barn straffet for å ha begått lovbrudd.Artikkelen belyser hvilket rettsvern mindreårige har når det gjelder offentlighet i straffesaker. Etter domstolloven er hovedregelen at rettsmøter skal avholdes med åpne dører, og at domstolen sine avgjørelser er offentlige. FNs barnekonvensjon gir barn en garanti for at deres privatliv skal respekteres fullt ut i straffesaker. Med dette som utgangspunkt vil det diskuteres hvorvidt FNs barnekonvensjon gir siktede barn bedre rettsvern enn domstolloven når det gjelder offentlighet i straffesaker.

(side 206-224)
av Lena Sisula-Tulokas
Sammendrag

Schablonkompensation till passagerare är en ersättningstyp som förekommer i EU-rättens samtliga passagerarförordningar. Vad är det egentligen fråga om? Och finns det en risk att flygpassagerarförordning genom EU-domstolens progressiva tolkningar hamnar på kollissionskurs med den etablerade internationella Montrealkonventionen?

I en senare artikel frågas om vi mer allmänt i nordisk avtalsrätt håller på att få en ny lagstadgad påföljdstyp, vad går den ut på och vill vi ha den? Artiklarna baserar sig på min hedersdoktorsföreläsning i Oslo 2.9.2014.

Vitenskapelig publikasjon
(side 225-243)
av Tommy Thomsen
Sammendrag

Artikkelen omhandler rekkevidden av partenes autonomi i internasjonal kommersiell voldgift i kontraktsforhold, og er en nærmere konkretisering av artikkelen «Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift – Et tillegg og et forskningsprosjekt», av Giuditta Cordero-Moss i Lov og Rett, 2009 s. 361–373. Det vil undersøkes i hvilken grad norske regler som hindrer vidtgående ansvarsbegrensninger, innebærer en begrensning av gyldigheten og håndhevelsen av voldgiftsavgjørelser. Basert på utvalgte typetilfeller drøftes om en voldgiftsdom som legger til grunn en vidtgående ansvarsbegrensning, strider mot fundamentale prinsipper (ordre public) i norsk rett og dermed må underkjennes. Artikkelen vil også behandle om en voldgiftsdom kan kjennes uvirksom på andre grunnlag enn ordre public ved voldgiftsrettens befatning med ansvarsbegrensningsklausuler.

(side 246-249)
av Markus Hoel Lie
(side 250-257)
av Håvard H. Holdø & Tolle Stabell
Sammendrag

I to plenumsdommer, Rt. 2012 s. 1985 og Rt. 2012 s. 2039, ble det klart fastslått at domstolsprøvingen av forvaltningsvedtak skal skje ut fra faktum på vedtakstidspunktet. I denne artikkelen stiller vi spørsmål om Høyesteretts dom 29.januar 2015, Rt. 2015 s. 93, utfordrer dette grunnleggende utgangspunktet i norsk rett gjennom et obiter dictum om faktumtidspunktet ved særskilt fastsettelsessøksmål for at forvaltningsvedtak krenker Norges konvensjonsforpliktelser.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon