Våren 2015 planlegges ny postlov vedtatt på Stortinget. Den nye postloven tar bl.a. sikte på å implementere EUs tredje postdirektiv. I lovforslagets § 19 er en av dagens omstridte konsesjonsbetingelser foreslått tatt inn som lovtekst. Posten foreslås her gitt hjemmel til å unnlate postombæring dersom det finnes færre enn tre husstander i gjennomsnitt pr. kilometer vei. Unntaket er svært uklart, og Borgarting lagmannsrett har i en avgjørelse av 12. november 2014 kjent unntaket ugyldig. Artikkelforfatteren var prosessfullmektig for de åtte husstander i Midt-Telemark som saksøkte staten og Posten med påstand om at regelen var ugyldig. Under saken kom det frem at unntaksregelen åpner for at mellom 20.000 og 30.000 norske husstander, som i dag mottar post, kan fratas sine daglige postleveranser. Staten og Posten valgte ikke å anke saken, men ville vurdere de problemstillinger saken reiste, i forbindelse med behandlingen av den nye postloven våren 2015. Forfatteren redegjør i nærværende artikkel for noen av de problemstillingene saken reiste.