Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 133-153)
av Svein Kristian Arntzen
Sammendrag

Drøftingen tar utgangspunkt i at fiskerisystemet for kystfartøygruppen forskjellsbehandler fiskerne ut fra eierskap til enkeltfartøy i lukkede grupper. Dette innebærer at den som ønsker å drive ervervsmessig fiske i de lukkede fiskerier, i de fleste tilfeller er henvist til å erverve fartøy med kvotefaktorer. Dermed betaler vedkommende vederlag for retten til høsting av en ressurs som er tildelt gratis, og som ligger til fellesskapet. I denne artikkel hevdes at reelle vurderinger av alternative fiskerisystemer uten bruk av omsettelige kvotefaktorer mangler hos fiskerimyndighetene. Dermed synes forskjellsbehandlingen i dagens system ikke å være avveid i en slik grad som kan kreves etter Grl. § 98. Artikkelen inngår i et forskningsprosjekt om kommersiell utnytting av viltlevende marine ressurser ved K.G. Jebsen-senter for havrett.

Vitenskapelig publikasjon
(side 154-171)
av Per Danielsen
Sammendrag

Høyesterett (HR) synes de siste årene å ha sviktet sin oppgave som veiviser for underrettene på injurierettens område. I perioden 2006 til 2014 behandlet ikke HR en eneste injuriesak. I perioden 2000–2014 er hele 22 frifinnende lagmannsrettsdommer i klassiske faktabeskyldningssaker mot medier og andre blitt nektet behandlet etter anke. Som resultat er mange høyst tvilsomme underrettsdommer blitt stående. EMD har derimot på sin side styrket vernet mot ærekrenkelser vesentlig i samme periode, uten at HR har fulgt opp. Selv de fellende høyesterettsdommene avsagt i 2014 i sakene mot Dagbladet og Avisa Nordland fanger ikke opp rettsutviklingen i EMD i tilstrekkelig grad. Dommen mot Avisa Nordland har imidlertid startet en renessanse for det vern mot krenkelser som finnes i hele Europa, men som fortsatt ikke er helt oppdatert i vårt eget land.

(side 172-180)
av Jone Engh
Sammendrag

Arvelovutvalget har fremlagt forslag til ny arvelov. Det påpekes i artikkelen at forslaget inneholder et kontroversielt forslag om å utvide ektefelles og samboers arverett. Det påvises at regler i tråd med forslaget vil medføre en sterk svekkelse av stillingen til avdødes særkullsbarn. Livsarvingene, ikke minst avdødes særkullsbarn, har en utsatt stilling ved uskifte. Etter artikkelforfatterens mening fremmer ikke utvalget forslag til regler som bøter på dette.

(side 181-190)
av Johan Henrik Frøstrup
Sammendrag

Våren 2015 planlegges ny postlov vedtatt på Stortinget. Den nye postloven tar bl.a. sikte på å implementere EUs tredje postdirektiv. I lovforslagets § 19 er en av dagens omstridte konsesjonsbetingelser foreslått tatt inn som lovtekst. Posten foreslås her gitt hjemmel til å unnlate postombæring dersom det finnes færre enn tre husstander i gjennomsnitt pr. kilometer vei. Unntaket er svært uklart, og Borgarting lagmannsrett har i en avgjørelse av 12. november 2014 kjent unntaket ugyldig. Artikkelforfatteren var prosessfullmektig for de åtte husstander i Midt-Telemark som saksøkte staten og Posten med påstand om at regelen var ugyldig. Under saken kom det frem at unntaksregelen åpner for at mellom 20.000 og 30.000 norske husstander, som i dag mottar post, kan fratas sine daglige postleveranser. Staten og Posten valgte ikke å anke saken, men ville vurdere de problemstillinger saken reiste, i forbindelse med behandlingen av den nye postloven våren 2015. Forfatteren redegjør i nærværende artikkel for noen av de problemstillingene saken reiste.

(side 191-194)
av Jørg Mørland
Sammendrag

Hvert år avgis rundt 7000 uttalelser fra rettsmedisinsk sakkyndige i straffesaker. Kvaliteten ville heves om disse oppdragene gikk til relevante faglige institusjoner i stedet for til enkeltpersoner, og dersom kontrollinstansen, Den rettsmedisinske kommisjon, forhåndskontrollerte de faglige institusjonene. I dag kontrolleres kun enkeltuttalelser i etterkant.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon