Barn som kommer alene til Norge, utgjør en sårbar samfunnsgruppe med særlig behov for omsorg og beskyttelse. Stoltenberg II-regjeringen uttrykte i sin politiske plattform at ansvaret for de enslige asylbarna mellom 15 og 18 år ikke ville overføres til barnevernet i stortingsperioden 2009 til 2013. Nå som ny stortingsperiode er påbegynt, reises et uunngåelig spørsmål: Er omsorgstilbudet for enslige asylbarn over 15 år fullgodt, eller bør ansvaret overføres til barnevernet i inneværende stortingsperiode? For å besvare dette spørsmålet vurderes det hvorvidt enslige asylbarn over 15 år diskrimineres sammenlignet med barn under barnevernets omsorg.