Skal oppgjer ved eigedomshandel gjennomførast utan at den eine parten yter usikra kreditt, kan dette i hovudsak skje ved betaling mot hevingsatterhald eller pant eller ved deponering av betaling hos eit mellomledd, typisk ein eigedomsmeklar. Artikkelen tek opp reglane om tap av hevingsrett og om vern mot den andre partens kreditorar for ytingane etter kontrakten. Vidare blir det gjort greie for dei sentrale elementa i ein avtale om deponering av betaling hos meklaren. Deponeringsavtalen bør ha det innhaldet at kjøparen ikkje lenger kan råde einsidig over midlane etter tinglysing av heimelsdokument eller etter overtaking av eigedommen, medan seljaren ikkje bør kunne råde over midlane før kjøparen har fått tinglyst heimel utan andre hefte enn avtala. I tillegg er det merknader om kjøparens rett til å halde tilbake vederlag på grunn av mishald og om bruken av sikringsobligasjonar. Nye reglar som gjeld frå 1. juli 2014, og nye standardvilkår for eigedomshandel blir omtala.