Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1-2)
av Giuditta Cordero-Moss
(side 3-21)
av Peter Dyrberg, Per Andreas Bjørgan, Tone Hostvedt Aarthun & Per-Arvid Sjøgård
Sammendrag

Artikkelen gjennomgår avgjørelser fra EFTA-domstolen og EU-domstolen fra 2013 som vedrører de fire friheter og allmenne rettsgrunnsetninger i EØS-retten.

Vitenskapelig publikasjon
(side 22-38)
av Kjetil Mujezinović Larsen & Agnieszka Cybulska
Sammendrag

Artikkel 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) oppstiller et absolutt og ufravikelig forbud mot tortur og umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. Med utgangspunkt i denne bestemmelsen har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) utviklet en lære om «non-refoulement», hvor utsendelse av en person til en annen stat kan medføre konvensjonskrenkelse hvis personen risikerer tortur eller annen umenneskelig behandling i mottakerstaten. Denne artikkelen drøfter hvilken beskyttelse EMK art. 3 gir mot tilbakesending av personer som flykter fra konfliktområder preget av omfattende vold. I EMDs formulering av prinsippet om «non-refoulement» legges tre elementer til grunn i vurderingen: et beviskrav, et risikokrav og et terskelkrav. Denne artikkelen redegjør for hvordan disse kriteriene vurderes i saker der sivile flykter fra krig eller krigslignende tilstander.

Vitenskapelig publikasjon
(side 39-57)
av Kåre Lilleholt
Sammendrag

Skal oppgjer ved eigedomshandel gjennomførast utan at den eine parten yter usikra kreditt, kan dette i hovudsak skje ved betaling mot hevingsatterhald eller pant eller ved deponering av betaling hos eit mellomledd, typisk ein eigedomsmeklar. Artikkelen tek opp reglane om tap av hevingsrett og om vern mot den andre partens kreditorar for ytingane etter kontrakten. Vidare blir det gjort greie for dei sentrale elementa i ein avtale om deponering av betaling hos meklaren. Deponeringsavtalen bør ha det innhaldet at kjøparen ikkje lenger kan råde einsidig over midlane etter tinglysing av heimelsdokument eller etter overtaking av eigedommen, medan seljaren ikkje bør kunne råde over midlane før kjøparen har fått tinglyst heimel utan andre hefte enn avtala. I tillegg er det merknader om kjøparens rett til å halde tilbake vederlag på grunn av mishald og om bruken av sikringsobligasjonar. Nye reglar som gjeld frå 1. juli 2014, og nye standardvilkår for eigedomshandel blir omtala.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon