Artikkelen omhandler EU-domstolens dom i sak C-431/11 og dens behandling av spørsmålet om forordningers direkte virkning under EØS-retten. EU-domstolen legger tilsynelatende til grunn at forordninger vedtatt av EØS-komiteen får direkte virkning i EØS EFTA-statene. Forfatteren drøfter hvordan dommen kan forenes med norsk forfatningsrett og EØS-retten.