Iblant støter retten til ytringsfrihet mot retten til privatliv. Gjennom storkammeravgjørelsene i von Hannover II og Axel Springer, begge avsagt 7. februar 2012, introduserte EMD et nytt sett av kriterier som angir hvordan nasjonale domstoler skal gå frem for å harmonisere EMK artikkel 8 og 10 i tilfeller av konflikt. Kjennetegnet for balansetesten er at konvensjonsrettighetene blir harmonisert mot hverandre gjennom en bred helhetsvurdering, uten at domstolene skal gå veien om unntaksbestemmelsene i EMK artikkel 8.2 eller 10.2 og det klassiske vurderingstemaet disse oppstiller: om inngrep er nødvendig i et demokratisk samfunn. EMDs kursjustering påvirker det materielle forholdet mellom ytringsfriheten og vernet av privatlivet. På den ene side er beskyttelsen mot personforfølgelse og snikfotografering styrket. På den annen side synes rettsutviklingen å åpne for at pressen kan gå noe lenger i sin omtale av kjendisers personlige forhold enn hva som tidligere ble antatt. Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2008 s. 1089 Bryllupsfoto harmonerer med denne utviklingen.